เขียน VB.Net + Crystal Reports

900.-

 สิ่งที่คุณจะได้เมื่อเรียนจบคอร์ส
 สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic .Net ได้
 สามารถใช้ ADO .Net ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Access ได้
 สามารถสร้าง Windows Forms Application ได้
 สามารถสร้างบาร์โค้ด (EAN-13 Barcode) เพื่อใช้กับระบบขายสินค้า (POS System) ได้
 สามารถสร้างรายงานรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ SAP Crystal Reports ได้
 สามารถสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) โดยใช้ Microsoft Access ได้
 สามารถใช้คำสั่ง SQL (CRUD Operations) จัดการฐานข้อมูลได้
 สามารถสร้างโปรแกรมระบบขายสินค้า หรือ Point Of Sale (POS) System ได้
 สามารถสร้างระบบ Login ระบบตรวจสอบการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน พร้อมระบบเก็บประวัติการเข้าใช้งาน ใน MDI Application ได้
 สามารถสร้างบาร์โค้ด EAN-13 สำหรับป้ายสติ๊กเกอร์ โดยใช้ Crystal Reports ตามจำนวนที่ต้องการได้
 เนื้อหาในคอร์ส

Introduction

 • แนะนำคอร์สเรียน : Introduction

VB.NET : Console Application 1

 • เริ่มเขียนโปรแกรมแรกใน Visual Studio 2015 : Creating VB.Net Hello Word Program
 • การเชื่อมต่อข้อความสตริง String Concatenation String.Format String Interpolation
 • ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ : Arithmetic Operators
 • ตัวดำเนินการกำหนดค่าให้กับตัวแปร : Assignment Operators
 • ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ : Logical Operators Part 1
 • ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ : Logical Operators Part 2
 • ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ : Comparison Operators
 • การเปรียบเทียบข้อความสตริง : Comparing Strings (Case-sensitive & insensitive)
 • Workshop: การเขียนโปรแกรมคำนวณส่วนลดสินค้า : How to Create a Discount Calculator

VB.Net : Console Application 2

 • การใช้งานคำสั่งควบคุม : How to Use If...Then...Else and Select Case Statements
 • Workshop: การสร้างโปรแกรมตัดเกรดนักเรียน : How to Create a Grade Calculator
 • การใช้งานคำสั่งควบคุม การทำซ้ำ : The For...Next Loop Part 1
 • การใช้งานคำสั่งควบคุม การทำซ้ำ : The For...Next Loop Part 2
 • การใช้งานคำสั่งควบคุม การทำซ้ำ : The For...Next Loop Part 3
 • การใช้งานคำสั่งควบคุม การทำซ้ำ : The For Each...Next Statements
 • การใช้งานอาร์เรย์ : Working With Arrays In Visual Basic .Net Part 1
 • การใช้งานอาร์เรย์ : Working With Arrays In Visual Basic .Net Part 2
 • การใช้งานอาร์เรย์ : Working With Arrays In Visual Basic .Net Part 3
 • การใช้งานอาร์เรย์ลิสต์ : How to use VB.Net ArrayList Class
 • การสร้างโปรแกรมย่อย : How to Create Procedures in Visual Basic .Net
 • การสร้างฟังก์ชั่น : How to Create Function Procedures in Visual Basic .Net
 • Workshop: การสร้างโปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน : How to Create Currency Converter

VB.Net : Windows Forms Application

 • การทำงานร่วมกับฟอร์ม และ อีเวนต์ : Form and Event-Driven Programming Part 1
 • การทำงานร่วมกับฟอร์ม และ อีเวนต์ : Form and Event-Driven Programming Part 2
 • Working with TextBox and Label Controls Part 1
 • Working with TextBox and Label Controls Part 2
 • Workshop : การทำตัวอักษรวิ่งและตัวอักษรกระพริบ (Scrolling and Blinking Text) P.1
 • Workshop : การทำตัวอักษรวิ่งและตัวอักษรกระพริบ (Scrolling and Blinking Text) P.2
 • Workshop : การทำตัวอักษรวิ่งและตัวอักษรกระพริบ (Scrolling and Blinking Text) P.3
 • Working with CheckBox Controls
 • Working with RadioButton Controls
 • Working with ComboBox Controls Part 1
 • Working with ComboBox Controls Part 2
 • Working with ListBox Controls Part 1
 • Working with ListBox Controls Part 2
 • Working with ListBox Controls Part 3
 • การใช้งานคอนโทรล DataGridView : Working with DataGridView Control Part 1
 • การใช้งานคอนโทรล DataGridView : Working with DataGridView Control Part 2

สร้างฐานข้อมูลระบบขายสินค้า | Creating database for Point Of Sale (POS) System

 • Creating database for sale system Part 1
 • Creating database for sale system Part 2
 • Creating database for sale system Part 3
 • Creating database for sale system Part 4

สร้างระบบจัดการสินค้า | Creating Product Management Form (SQL - CRUD Operations)

 • Product Management (CRUD Operations) Part 1
 • Product Management (CRUD Operations) Part 2
 • Product Management (CRUD Operations) Part 3
 • Product Management (CRUD Operations) Part 4
 • Product Management (CRUD Operations) Part 5
 • Product Management (CRUD Operations) Part 6
 • Product Management (CRUD Operations) Part 7
 • Product Management (CRUD Operations) Part 8
 • Product Management (CRUD Operations) Part 9

การสร้างโปรแกรมระบบขายสินค้าหน้าร้าน | How to Create Point Of Sale (POS) System

 • Point Of Sale System (POS) Part 1
 • Point Of Sale System (POS) Part 2
 • Point Of Sale System (POS) Part 3
 • Point Of Sale System (POS) Part 4
 • Point Of Sale System (POS) Part 5
 • Point Of Sale System (POS) Part 6
 • Point Of Sale System (POS) Part 7
 • Point Of Sale System (POS) Part 8
 • Point Of Sale System (POS) Part 9
 • Point Of Sale System (POS) Part 10
 • Point Of Sale System (POS) Part 11
 • Point Of Sale System (POS) Part 12
 • Point Of Sale System (POS) Part 13
 • Point Of Sale System (POS) Part 14

การสร้างรายงาน | How to Create Sales Receipts in Crystal Reports

 • Creating a Crystal Reports Part 1
 • Creating a Crystal Reports Part 2
 • Creating a Crystal Reports Part 3
 • Creating a Crystal Reports Part 4
 • Creating a Crystal Reports Part 5

(Advanced) การเซฟพาธรูปภาพลงในฐานข้อมูล | How to save image path to the database

 • Introduction
 • How to save image path to the database Part 1
 • How to save image path to the database Part 2
 • How to save image path to the database Part 3
 • How to save image path to the database Part 4
 • How to save image path to the database Part 5
 • How to save image path to the database Part 6
 • How to save image path to the database Part 7
 • How to save image path to the database Part 8

สร้างระบบ Login และเก็บประวัติ| How to Create a Login Form in an MDI Application

 • Introduction
 • How to Create a Login Form Part 1
 • How to Create a Login Form Part 2
 • How to Create a Login Form Part 3
 • How to Create a Login Form Part 4
 • How to Create a Login Form Part 5

สร้างบาร์โค้ดชนิด EAN-13 | How to Create EAN-13 Barcode Generator

 • Introduction
 • How to Create EAN-13 Barcode Generator Part 1
 • How to Create EAN-13 Barcode Generator Part 2
 • How to Create EAN-13 Barcode Generator Part 3
 • How to Create EAN-13 Barcode Generator Part 4
 • How to Create EAN-13 Barcode Generator Part 5
 • Testing EAN-13 Barcodes with POS Software
 • How to Create EAN-13 Barcode Generator Part 6

สร้างบาร์โค้ดสำหรับป้ายสติ๊กเกอร์ Print EAN-13 Barcode Labels in Crystal Reports

 • Introduction
 • Printing EAN-13 Barcodes in Crystal Reports Part 1
 • Printing EAN-13 Barcodes in Crystal Reports Part 2
 • Printing EAN-13 Barcodes in Crystal Reports Part 3
 • Printing EAN-13 Barcodes in Crystal Reports Part 4